รถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัว

หน้าที่

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

หน้าแรก

/

ผลิตภัณฑ์

/

เกี่ยวกับเรา

/

ติดต่อเรา

กระบวนการจัดการของบริษัท ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง คือการผสมเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้

- ดูรูปแบบเครื่องที่ทำงานแบบเดียวกันหรือคล้ายทั้งในและต่างประเทศ

- เลือกดูเทคโนโลยีรูปแบบที่เหมาะสม

ทดสอบการทำงานในส่วนประกอบที่ละส่วน

ออกแบบและนำแบบไปสอบถามลูกค้าว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไข ก็จะทำการแก้ไขในแบบก่อนที่จะเริ่มทำตัวต้นแบบ

ผลิตตัวต้นแบบ และนำไปทดสอบการทำงานว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่

ปรับปรุงการทำงานของเครื่อง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นการพัฒนารถตัดอ้อยระบบสมองกลฝังตัว จึงทางออกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพของอ้อยที่เข้าโรงงาน

และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบในประเทศไทย การที่สามารถผลิตรถได้ในประเทศ ก็จะช่วยให้

ชาวไร่มีความมั่นใจว่า จะมีผู้รับดูแลเครื่องจักรที่มีราคาสูงและซับซ้อนตัวนี้อย่างแน่นอน